Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powstaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Rejestr będzie miał na celu ułatwienie Nam weryfikacji osób sprawujących faktyczną kontrolę nad daną jednostką. Utworzenie CRBR oznacza nowy obowiązek spółek – zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. Uchylanie się od nowego obowiązku może skutkować nałożeniem na podmiot kary pieniężnej.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

W uproszczeniu, za beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy może zostać uznana osoba, która sprawuje kontrolę nad podmiotem i ma decydujący wpływ na jego działania. Definicja beneficjenta rzeczywistego jest jednak rozbudowana. W praktyce, poprawne wskazanie beneficjenta rzeczywistego może być trudne. W przypadku podmiotów będących częścią międzynarodowych grup kapitałowych o rozbudowanej strukturze własnościowej.

Kto ma obowiązek zgłaszania beneficjentów do CRBR?

Obowiązkiem zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru zostały objęte: * spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, * spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych, * spółki jawne, * spółki komandytowe, * spółki komandytowo-akcyjne.

Kiedy mija termin na dokonanie zgłoszenia?

Spółki, które zostaną zarejestrowane od 13 października 2019 r. lub później, będą zobowiązane zgłosić beneficjenta rzeczywistego w ciągu 7 dni od dnia wpisu. Natomiast podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego czas aż do 13 kwietnia 2020 r.

Co grozi za niezłożenie zgłoszenia lub wskazanie nieprawdziwych informacji?

Jeśli pomimo obowiązku nie zgłosiliście beneficjenta rzeczywistego do CRBR możecie zostać ukarani karą pieniężną w wysokości do jednego miliona złotych. Osoba dokonująca zgłoszenia informacji i ich aktualizacji ponosi ponadto odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych. Osoby reprezentujące daną spółkę mogą ponadto podlegać odpowiedzialności karnej. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych wpisywanych do rejestru (takie oświadczenie będzie należało złożyć składając informację).