Zatory płatnicze to duża bolączka Mikro i Małych firm.

Od 2020 roku będzie ulga za złe długi w PIT i CIT.

Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności. Z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił. Co istotne, ulgi na złe długi nie będzie można stosować pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo.

60 dni na zapłatę dla firm większych w relacji z mniejszymi.

Skrócenie – do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).

Największe firmy będą raportować MPiT swoje praktyki płatnicze.

Coroczne przekazywanie przez największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro), ministrowi ds. gospodarki (MPiT) sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą publicznie dostępne. Będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.).

UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom.

Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne. Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia. Jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach.

Wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Zróżnicowanie wysokości rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmianach będą wyznaczone trzy progi: – 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; – 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; – 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Biura rachunkowe poradzą sobie z przepływem informacji od klientów na temat nie zapłaconych faktur celem podwyższenia podstawy opodatkowania.

Już jakiś czas temu podobne przepisy bardzo utrudniały Nam funkcjonowanie i zostały wycofane. Zobaczymy, jakie tym razem będą skutki działania przepisów i wpływu na faktyczne poprawienie kondycji finansowej firm.