‼️Ulga sponsoringowa‼️
🔎Ulga sponsoringowa jest przeznaczona wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym dotyczy ona zarówno podatników opodatkowujących działalność według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym.
🔎Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:
📍sportową,
📍kulturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.