????Od września 2019 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

????Pod pojęciem torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumieć należy torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Od 1 września 2019 r. opłata recyklingowa pobierana jest za wydanie:

????lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

????pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

????Teraz trzeba będzie wnosić opłatę kwartalnie, a nie jak wcześniej raz do roku.

????Wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Wskazać należy, że rozliczenia za 2019 r. trzeba będzie dokonać zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami do 15 marca 2020 r., natomiast za I kwartał 2020 r. – do 15 kwietnia 2020 r.

????Kolejną nowość stanowi obowiązek prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Taki rejestr należy prowadzić w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

????Pamiętajcie opłata recyklingowa wynosi 0,20 zł za jedną torbę plus VAT, chyba, no chyba że sprzedający jest zwolniony z podatku od towarów i usług. Foliówki zmiany od 01.09.2019r.